PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE POSLANCOV A PRIMÁTORA MESTA MODRY NA ROKY 2015 - 2018

 

SAMOSPRÁVA

vlastn├ę zdroje ├║ver extern├ę zdroje 
1 Zlepšenie slu┼żieb mestského úradu ob─Źanom mesta - nová efektívnejšia štruktúra mestského úradu, kvalitné personálne obsadenie. Rozšírenie slu┼żieb kancelárie prvého kontaktu v smere komplexná slu┼żba ob─Źanovi na jednom mieste. X    
2 V Teple Modra s.r.o. oddeli┼ą prevádzku a údr┼żbu tepelného hospodárstva od správy mestského majetku. V spolo─Źnosti realizoava┼ą centrálnu správu budov vo vlastníctve mesta, dosiahnu┼ą ich efektívne spravovanie, systémový rozvoj, tvorbu zdrojov zni┼żovaním energetickej náro─Źnosti. X    
3 Vypracovanie analýzy evidencie, stavu a vyu┼żitia majetku mesta, nákladov a výnosov vyplývajúcich z jeho vlastníctva a vypracovanie a schválenie koncepcie nakladania s majetkom mesta. X    
4 Riešenie existujúceho majetkoprávneho sporu o jednu    z budov v u┼żívaní základnej školy na Vajanského ulici. X    
5 Riešenie majetkoprávneho vz┼ąahu k nádvoriu Hornej Brány. X    
6 Prijatie všeobecného nariadenia mesta o kompetenciách a zásadách hospodárenia organizácií zriadených mestom Modra. X    
7 Novelizácia všeobecného nariadenia mesta o mestskej polícii. X    
8 Rozšírenie kamerového systému monitorujúceho frekventované ─Źasti mesta. X   X
9 Novelizovanie všeobecného nariadenia mesta o pride─żovaní dotácií s objektivizovanými kritériami osobitne pre kultúru, šport, deti a mláde┼ż, sociálnu oblas┼ą. X    
10 Realizova┼ą funk─Źnú mestkú oragnizáciu technických slu┼żieb. X    
11 Udr┼żiava┼ą mestkú zele┼ł a verejné priestranstvá vlastnými pracovnými kapacitami. X   X
12 Vybudova┼ą bezbariérový prístup do kancelárie prvého kontaktu. X    
13 Vytvori┼ą motiva─Źný program pre ob─Źiansku iniciatívu z poh─żadu realizácie nových menších investi─Źných zámerov. X    
 

├ÜZEMN├Ł PL├üN A INFRA┼áTRUKT├ÜRA

vlastn├ę zdroje ├║ver extern├ę zdroje
14 Stanovenie mestských rozvojových priorít smerovania mesta Modry   - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, bytová politika, energetická koncepcia, komunitný plán. X    
15 Vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu pre obchvat mesta. X    
16 Vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu, bez nároku na nový záber pôdy a zvýšenia po┼żiadaviek na kapacitu sietí technickej infraštruktúry a dopravy - cca 10 - 15 zmien. X    
17 Pripravi┼ą lokalitu “Malé hliny” pre výstavbu rodinných domov. X    
18 Spracovanie, prerokovanie a schválenie nového územného plánu mesta. X   X
19 Zavies┼ą nové pravidlá systému parkovania, vytvorenie fina─Źného zdroja pre tvorbu parkovacích plôch a rozšírenie parkovacich mo┼żností. X    
20 Zabezpe─Źenie    potrebných podkladov a projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie námestia v súlade s platným územným rozhodnutím. X    
21 V prípade mo┼żného financovania z externých zdrojov rekonštrukcia námestia pod─ża realiza─Źných projektov, mo┼żnos┼ą realizácie aj v nadväzujúcich etapách. X   X
22 Realizovanie predprojektovej prípravy a projektovej dokumentácie k obnove historických mestských pamiatok pre získanie exeterných finan─Źných zdrojov a ich následná rekonšttrukcia (Stará radnica, opevnenie mesta, cintorín, Vila na Piesku, Horná Brána a ostatné) X   X
23 Rozšírenie Modranského cintorína (kolombárium, urnový háj) X   X
24 Analýza dopravného zna─Źenia v alternatívach s dopadmi na organizáciu dopravy X    
25 Vybudovanie chodníka na Trnavskej ulici na Krá─żovej. X    
26 Vybudovanie chodníka na ulici Dr. Bodického - od kri┼żovatky s ulicou Kalin─Źiakova po kri┼żovatku s ul. Vinárska X    
27 Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka na Národnej ulici na Krá─żovej. X    
28 Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka na Štefánikovej ulici v Modre. X    
29 Postupné opravy a budovanie vozoviek miestnych komunikácii pod─ża harmonogramu po výstavbe kanalizácie a iných sietí technickej infraštruktúry. X    
30 Vypracova┼ą zásady údr┼żby po─żných ciest v katastri mesta Modry. X    
31 Udr┼żiavanie a opravy dôle┼żitých prístupových ciest do chotára. X   X
32 Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Trnavskej ulici v ─Źasti spojnica do Karpatskej ulice X    
 

┼ŻIVOTN├ë PROSTREDIE

vlastn├ę zdroje ├║ver extern├ę zdroje
33 Ur─Źenie krajinných priestorov a vytvorenie štatútu pre ochranu ─Źasti modranského chotára so zachovanou pôvodnou vinohradníckou krajinnou štruktúrou, riešenie zanedbaných vinohradov - memorandum o vinohradoch. X    
34 Zefektívni┼ą sú─Źasný systém separovaného zberu odpadu v meste. X   X
35 Zavedenie aspo┼ł 2 druhov zhodnocovania odpadu vzniknutého na území mesta (drtenie sute, kompostovanie). X    
36 Výstavba zberného dvora a kompostárne. X   X
37 Vybudovanie kontajnerových stanovíš┼ą pri bytových domoch v Modre aj na Krá─żovej. X   X
38 Vybudovanie kontajnerových stanovíš┼ą v Harmónii. X   X
39 Zabezpe─Źenie ─Źistenia uli─Źných vpustí da┼ż─Ćovej kanalizácie (protipovod┼łové opatrenia). X    
40 Zvýši┼ą podiel hodnotnej zelene v meste formou novej výsadby vzrastlých stromov (areál základných škôl, revitatizácia lipovej aleje na Dolnej ulici, parkové plochy na Národnej ulici na Krá─żovej, mestské parky, cintoríny v Modre a na Krá─żovej, detské ihriská). Konkrétne vysadi┼ą viac ako 50 nových stromov resp. kríkov. X    
41 ─Äalšie výsadby stromov a realizovanie alejí v krajine (najmä v ní┼żinnej ─Źasti modranského chotára, pozd─║┼ż po─żných ciest, chodníkov, cyklotrás, meliora─Źných kanálov, na pamätných miestach ). Zalo┼żi┼ą a vysadi┼ą minimálne jeden nový ovocný chodník alebo sad.     X
42 Pokra─Źova┼ą v budovaní lesoparku výsadbami, turistickým a oddychovým vybavením. Zoh─żadni┼ą zásady budovania lesoparku pri ┼ąa┼żbe a výsadbách. X    
43 Budova┼ą a udr┼żiava┼ą protipovod┼łové opatrenia. X   X
 

ŠKOLSTVO A SOCIÁLNA OBLAS┼Ą

vlastn├ę zdroje ├║ver extern├ę zdroje
44 Vybudova┼ą 2 nové triedy materskej školy. X   X
45 Náprava technických nálezov nedostatkov na budovách materských škôlok. X    
46 Dokon─Źením komplexnej rekonštrukcie základnej školy Vajanského ulica zní┼żi┼ą energetickú náro─Źnos┼ą školy s vyu┼żitím efektívneho externého financovania. X X  
47 Oprava zatekajúcej strechy v základnej škole ─Ż. Štúra. X    
48 Podpora ─Źinnosti Školských klubov detí, Základnej umeleckej školy a Centra vo─żného ─Źasu. X    
49 Pripravi┼ą realiza─Źný projekt nadstavby priestorov MCSS na Súkenníckej ulici pre pou┼żitie pri výzvach z externých zdrojov. X    
50 Ro─Źné prehodnocovanie finan─Źného nastavenia sociálnych slu┼żieb. X    
51 Nastavenie sociálnych slu┼żieb mesta, ich skladbu a rozsah pre ur─Źené obdobie overi┼ą a stanovi┼ą v Komunitnom pláne mesta. X    
52 Poskytovanie   sociálneho poradenstva    pre sociálne znevýhodnené rodiny, seniorov, sociálne odkázaných ob─Źanov a ob─Źanov v núdzi poskytova┼ą v rámci výkonu mestského úradu. X    
 

TRADÍCIE A KULTÚRA

vlastn├ę zdroje ├║ver extern├ę zdroje
53 Podpora spolo─Źenských podujatí propagujúcich tradi─Źné hodnoty mesta (vinohradníctvo, vinárstvo, keramika). X    
54 Zriadenie mestského múzea s prezentáciou histórie mesta a s výstavnými priestormi. X    
55 ─îinnos┼ą mestského kultúrneho strediska definova┼ą v koncepcii kultúry a    vykonáva┼ą ju v súlade s ┼łou. X    
56 Systémovo zna─Źi┼ą pamiatky a pamätné miesta. X   X
57 Dobudovanie mestskej kni┼żnice (modernizácia kni┼żnice). X    
 

CESTOVN├Ł RUCH A ŠPORT

vlastn├ę zdroje ├║ver extern├ę zdroje
58 Otvori┼ą turistickú mestskú kanceláriu v centre mesta. X    
59 Vytvori┼ą oblastnú kanceláriu cestovného ruchu v spolupráci s okolitými samosprávami. X   X
60 Realizova┼ą púta─Źe na vstupoch do mesta (od Vinosadov, Šenkvíc, Dubovej a Budmeríc). Osadi┼ą nové výlepové plochy a doplni┼ą orienta─Źné zna─Źenie. X   X
61 Vypracova┼ą projektovú dokumentáciu pre vinohradnícku cyklotrasu v rámci regionálneho projektu prepojenia Bratislavy s Trnavou. X    
62 Ozna─Źenie vytý─Źených cyklotrás (mesto, polia, vinohrady, les). X   X
63 Podporovanie športových aktivít, klubov a záujmových zdru┼żení pre mláde┼ż udr┼żiavaním a rozširovaním mestských plôch pre šport. X   X
64 Rekonštrukcie športových areálov Kalin─Źiakova a pri základných školách. X   X
65 Výstavba viac funk─Źného ihriska na Krá─żovej. X   X
66 Vypracovanie štúdie rekrea─Źno-športového areálu na Piesku. X    
67 Rekonštrukcia prírodného    kúpaliska na Piesku     X
68 Vypracovanie analýzy technického stavu detských ihrísk. X    
69 Opravy a údr┼żba vybavenia detských ihrísk (basketbalové koše, prelieza─Źky, pieskoviská). X   X