SÚDNE SPORY

Martin Baksa
Príspevky: 133
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

PREHLAD AKTUALNYCH SUDNYCH SPOROV MESTA PODLA MSU - 2

#161

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 13. Apríla 2016, 21:52

4. O zaplatenia 1.477,52 EUR s príslušenstvom, sp. zn. 1Cob/265/2014
Žalobca: Best of Slovakia, s.r.o.
Jána Smreka 10, 841 07 Bratislava
IČO: 35 817 313
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o zaplatenie pohľadávky, ktorá žalobcovi údajne vznikla tým, že v roku 2009 vypracoval pre Mesto Modra žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie a Projekt PROMODRA – štúdia využitia územia. Žalobca si v konaní uplatňuje svoj nárok na zaplatenie pohľadávky z dôvodu, že táto údajne nebola v celom rozsahu splatená v lehote splatnosti. Žaloba bola prvostupňovým súdom v celom rozsahu zamietnutá. Momentálne prebieha odvolacie konanie na druhostupňovom súde.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 1.477,52 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 982,94 EUR a trovy konania, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


5. O neplatnosť skončenia pracovného pomeru, sp. zn. 3Co/737/2014
Žalobca: Milan Vaškovič
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ktorou sa žalobca domáha, aby príslušný súd určil, či výpoveď daná zamestnávateľom (Mestom Modra) bola daná v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce. Prvostupňový súd podanú žalobu zamietol, momentálne prebieha na druhostupňovom súde na základe odvolania sa žalobcu odvolacie konanie.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: Predmetom žaloby nie je peňažné plnenie, avšak v prípade neúspechu Mesta Modra je potrebné počítať s povinnosťou zaplatiť trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


6. O neplatnosť výpovede, sp. zn. 2Co/468/13
Žalobca: Anna Kľúčiková
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ktorou sa žalobca domáha, aby príslušný súd určil, či výpoveď daná zamestnávateľom (Mestom Modra) bola daná v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce. Prvostupňový súd podanú žalobu zamietol, momentálne prebieha na druhostupňovom súde na základe odvolania sa žalobcu odvolacie konanie.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: Predmetom žaloby nie je peňažné plnenie, avšak v prípade neúspechu Mesta Modra je potrebné počítať s povinnosťou zaplatiť trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


7. O náhradu mzdy, sp. zn. 4Crp/1/2013
Žalobca: Anna Kľúčiková
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o náhradu mzdy, ktorej zaplatenia sa žalobca domáha z titulu podľa jeho názoru neplatne danej výpovede. V nadväznosti na vyššie popísané konanie o neplatnosť výpovede, sp. zn. 2Co/468/13, je konanie o náhradu mzdy prerušené, a to až do vydania právoplatného rozhodnutia, ktorým príslušný súd rozhodne o neplatnosti danej výpovede.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu27.768,50 EUR z titulu náhrady mzdy a sumu vo výške 10.489,38 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


8. O zaplatenie odplaty za zriadenie vecného bremena, sp. zn. 10C/254/2013
Žalobca: Juraj Bystrický
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o zaplatenie odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena k časti pozemku parc. č. 5211/3, na ktorom je postavená verejná komunikácia. Žalobca v konaní tvrdí, že vlastnícke právo k predmetnej komunikácii prešlo na základe zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky. Vzhľadom k tomu, že podľa názoru žalobcu je Mesto Modra vlastníkom predmetnej verejnej komunikácie, domáha sa zaplatenia odplaty vo forme nájomného za obdobie, počas ktorého predmetnú komunikácia využíva tak Mesto Modra, ako aj široká verejnosť.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 1.396,44 EUR a sumu vo výške 111,21 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.
Prílohy
Príloha_č._1_k_Rozhodnutiu_o_sprístupnení_informácií.pdf
(305.44 KiB) 256 stiahnutí

Martin Baksa
Príspevky: 133
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

PREHLAD AKTUALNYCH SUDNYCH SPOROV MESTA PODLA MSU 3 - ING.VA

#162

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 13. Apríla 2016, 21:54

9. O vydanie bezdôvodného obohatenia, sp. zn. 6Co/319/2015
Žalobca: Ing. Andrej Vacho
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorého sa malo Mesto Modra dopustiť tým, že v období od 26.05.2011 do 31.08.2012 užívalo bez právneho titulu pozemky vo vlastníctve žalobcu parc. č. 2764, č. 2768 a č. 2769/1, všetky pre kat. úz. Modra tým, že na predmetné pozemky sa zrútila časť mestských hradieb, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Modra. Prvostupňový súd žalobe žalobcu vyhovel. Proti uvedenému rozhodnutiu podalo Mesto Modra odvolanie. Druhostupňový súd do dnešného dňa v danej veci nerozhodol.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 11.324,88 EUR a sumu vo výške 2.015,98 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.

10. O vydanie bezdôvodného obohatenia, sp. zn. 36C/80/2014
Žalobca: Ing. Andrej Vacho
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorého sa malo Mesto Modra dopustiť tým, že v období od 01.09.2012 do 04.03.2014 užívalo bez právneho titulu pozemky vo vlastníctve žalobcu parc. č. 2764, č. 2768 a č. 2769/1, všetky pre kat. úz. Modra tým, že na predmetné pozemky sa zrútila časť mestských hradieb, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Modra. Prvostupňový súd doposiaľ vo veci nerozhodol.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 6.600 EUR a sumu vo výške 719,58 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


10. O vydanie bezdôvodného obohatenia, sp. zn. 5C/333/2013
Žalobca: Ing. Andrej Vacho
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o náhradu, ktorá mala žalobcovi vzniknúť tým, že na jeho pozemky parc. č. 2764, č. 2768 a č. 2769/1, všetky pre kat. úz. Modra, sa zrútila časť mestských hradieb. Žalobca mal v tom čase s dodávateľom uzavretú zmluvu o dielo,
ktorej predmetom mala byť stavba jeho rodinného domu. V zmluve o dielo sa žalobca pod hrozbou zmluvnej pokuty zaviazal odovzdať vyššie uvedené pozemky dodávateľovi pre účely začatia výstavby. Nakoľko na uvedených pozemkoch sa nachádzala zrútená časť mestských hradieb, žalobca pozemky neodovzdal, na základe čoho si dodávateľ vyúčtoval zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o dielo. Nahradenia tejto zmluvnej pokuty sa žalobca domáha prostredníctvom tohto súdneho konania.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 293.575,78 EUR a sumu vo výške 56.179,22 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.
Prílohy
Príloha_č._1_k_Rozhodnutiu_o_sprístupnení_informácií.pdf
(305.44 KiB) 266 stiahnutí

Martin Baksa
Príspevky: 133
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

Re: Mesto versus Vacho

#163

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 6. Júla 2016, 10:02

Je zarazajuce, ake nastalo po velkej referendovej teme k sporom mesta s panom Vachom velke ticho. Alebo mesto Modra je tak bohate, ze moze rozdavat statisice eur za nic?!

Podalo mesto uz podnet na danovu kontrolu zdanenia zmluvnych pokut, ktore dodavatel pana Vacha udajne uctoval panovi Vachovi a ktore teraz pan Vacho sa snazi sudne dostat od mesta?! Ak nie, preco?

Preukazal uz pan Vacho, ako sa dlhodobo snazil odstupit od zmluvy s dodavatelom stavby kvoli problemom s uradmi, alebo iba cakal so zalozenymi rukami ako budu naskakovat uroky a skodu neminimalizoval a pan dodavatel stavby miesto stavebnej cinnosti vsadil pri podnikani na zmluvne sankcie a dalsi biznis pre svojich zamestnancov nehladal, ked nemohol stavat stavbu panovi Vachovi?! Normalny podnikatel by hladal pracu pre svojich ludi, aby mali z coho dostavat mzdu, ked sa jeden kseft zadrhne na uradoch...

Inak, ak je pravda, pan Vacho, ze uvazujete kupit na Karpatskej ulici dom, vrelo Vam to neodporucam. Na nasej ulici nemame radi spekulantov, ktori chcu bohatnut na meste a potom my musime chodit po rozbitych cestach, lebo mesto ich nevie opravit. Aj na Karpatskej donedavna bola jama, ktoru mesto nevedelo opravit (bud je neschopne, alebo nema za co), este by ste u nas rozbil napravu na aute z tych jam...

Ludo z Modry
Príspevky: 39
Dátum registrácie: Piatok, 20. Mája 2016, 17:26
Kontaktovať užívateľa:

Re: Mesto versus Vacho

#164

Neprečítaný príspevok od užívateľa Ludo z Modry » Streda, 6. Júla 2016, 10:37

P. Vacho si určite bude pamätať aj fúru zmiznutého dreva z pozemku v Harmónii, ktorú mal Zdeno Grék nachystanú na stavbu zrubovej chaty.
Ako na potvoru, s pozemkom v slepej ulici susedil iba Vacho.
Ako na potvoru Grék bol väčšinou v Nemecku.
Ako na potvoru, vždy sa niekto nájde, kto to majiteľovi donesie.......................citujem príspevok z tohto fóra
Ak plánuje Vacho kúpiť dom na Karpatskej, asi nebude v takej núdzi, aby sa musel s mestom súdiť.
A susedia radšej si dajte pozor, lebo tento ,, pán,, je schopný / podľa hore citovaného /všetkého.
Kvôli nemu sme sme mali podľa lepšomodranov drať boty, na ich nezmyselné referendum.

Čo nové páni na meste v tejto kauze?
Aspoň pár riadkov v Modranských zvestiach by ľudia skôr prijali, ako chválospevy lepšomodranov na samých seba.
A vonkoncom nerozumiem chválospevom zamestnancov Msú.
Nie je to náhodou ich zamestnanie , za ktoré berú plat?

Martin Baksa
Príspevky: 133
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

Re: SÚDNE SPORY

#165

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 28. Septembra 2016, 05:01

Vazeny pan primator, vazeny pan zastupca, vazeny pan predseda financnej komisie,

aky je aktualny stav pravnych sporov mesta s panom Vachom? V minulosti ste kvoli tomu vyvolali drahe a zbytocne referendum, popisali x stranok vo zvestiach a uz vyse roka hrobove ticho....

Spor uz neexistuje? Alebo vedenie mesta nekona? Ci pan Vacho stiahol nezmyselne poziadavky? Alebo potichucky rastu uroky a mesto nekona?! Alebo nova pani konatelka v Media Modra bude vo zvestiach pisat iba oslavne ody na Horsiu Modru, odtrhnute od reality ako clanky v komunistickych novinach? Ci iba staci, ze vyplata z nasich dani mesacne pravidelne chodi na ucet?!

Martin Baksa
Príspevky: 133
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

Re: SÚDNE SPORY

#166

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 28. Septembra 2016, 05:04

Takto v praxi vyzera Lepsia informovanost v podani Horsej Modry...

inod
Príspevky: 117
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#167

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Piatok, 19. Mája 2017, 17:06

Správa dňa z mesta od právneho zástupcu:
Dňa 18.05.2017 sa na Okresnom súde Pezinok uskutočnilo záverečné pojednávanie v súdnom spore žalobcu Ing. Andreja Vacha proti žalovanému mestu Modra, vedené pod spisovou značkou 5C/333/2013. Prostredníctvom tohto súdneho konania sa Ing. Andrej Vacho domáhal, aby Okresný súd Pezinok uložil mestu Modra povinnosť zaplatiť Ing. Andrejovi Vachovi sumu v celkovej výške 293.575,78 EUR vrátane úrokov z omeškania, trov súdneho konania a trov právneho zastúpenia.

Ing. Andrej Vacho sa zaplatenia uvedenej sumy domáhal z titulu jeho údajného nároku na náhradu škody, ktorú mu malo spôsobiť mesto Modra tým, že v roku 2010 neodstránilo z jeho pozemkov zrútené hradby, na základe čoho nemohol tieto svoje pozemky odovzdať stavebnej spoločnosti k začatiu realizácie výstavby rodinného domu. Z uvedeného dôvodu bol preto nútený zaplatiť stavebnej spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške žalovanej istiny. Náhrady zaplatenej zmluvnej pokuty sa následne domáhal v tomto súdnom konaní.

Rozsudkom vyhláseným na záverečnom pojednávaní konanom 18.05.2017 rozhodol Okresný súd Pezinok tak, že žalobu Ing. Andreja Vacha proti mestu Modra v celom rozsahu zamietol a Ing. Andrejovi Vachovi súčasne uložil povinnosť nahradiť mestu Modra trovy súdneho konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré mestu Modra v súdnom konaní vznikli. Okresný súd Pezinok zaviazal Ing. Andreja Vacha k náhrade uvádzaných trov v celom rozsahu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Doručenie písomného vyhotovenia rozsudku sa zo strany súdu očakáva v nasledujúcich dňoch.

Rozhodnutie Okresného súdu Pezinok v tejto právnej veci však nemusí byť konečným rozhodnutím. Proti uvedenému rozhodnutiu sa môže Ing. Andrej Vacho odvolať v zákonnej lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. V prípade podaného odvolania bude o veci opätovne rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Imrich
Príspevky: 28
Dátum registrácie: Sobota, 12. Mája 2012, 21:34
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#168

Neprečítaný príspevok od užívateľa Imrich » Sobota, 20. Mája 2017, 19:01

Dobrá správa!
Ešte keby LM zo svojho zaplatili náklady na zbytočné referendum tak je to OK.

vincko
Príspevky: 35
Dátum registrácie: Piatok, 16. Decembra 2016, 18:52
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#169

Neprečítaný príspevok od užívateľa vincko » Nedeľa, 21. Mája 2017, 10:28

Súhlasím s Imrom.
Ibaže tých peňazí prehajdákali ďaleko viac. medziiným aj do rekonštrukcie budovy , ktorá mestu nepatrí.
Ľudí by napr.: zaujímalo koľko sa podarilo Mgr. art. ušetriť v Teplo Modra.
A tiež koľko ďalších tisíc eur zhltlo Jašekove rádio.
Prečo nadajú do zvesti akou sumou mesto zadĺžili za 3 roky, čo riadia mesto.


Sú tam opäť iba samé nostalgické báchorky pripomínajúce Nedeľnú chvíľku poézie.

akira
Príspevky: 27
Dátum registrácie: Utorok, 31. Januára 2017, 04:02
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#170

Neprečítaný príspevok od užívateľa akira » Nedeľa, 21. Mája 2017, 14:49

no moc by som sa netesil,toto nieje konecne rozhodnutie....to sa bude tahat este roky (aj na instituciach,kde povedzme si narovinu,nebude mat mesto a VUC az taky lobbing,),a ked teraz pyta ciastku 300 tisic euro,tak potom za 3-4 roky bude pytat 500-600 tisic. :innocent:

Imrich
Príspevky: 28
Dátum registrácie: Sobota, 12. Mája 2012, 21:34
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#171

Neprečítaný príspevok od užívateľa Imrich » Pondelok, 22. Mája 2017, 08:03

Áno môže sa to ešte dlho ťahať, ale Vachovi tiež budú stúpať náklady po prípadne prehratom odvolacom súde.
A výsledok má veľmi neistý.
Veď je absolútne proti logike, aby mesto uhrádzalo zmluvnú pokutu za zmluvu uzavretú medzi Vachom a Uhrom.
Mesto v žiadnom zmluvnom vzťahu ani z jedným nebolo a preto ani nemohlo ovplyvniť výšku zmluvnej pokuty v zmluve ktorú navzájom medzi sebou uzavreli. Oni si tam mohli dať zmluvnú pokutu ľubovolnej výšky od 100 eur až dajme tomu 10 milionov eur.
Podľa môjho názoru by mal Vacho šancu vysúdiť len nejakú náhradu za priestor na ktorom mal zrútenú hradbu.
Teda nejaké odškodnenie za zabratie časti jeho pozemku, rádovo možno niekoľko stoviek, možno tisícok eur.
Ale nie za zmluvu, ktorú účelovo uzavreli medzi sebou kamaráti, aby sa špekulantsky obohatili na úkor mesta a teda nás všetkých.
A tiež si myslím, že sudcovia v tomto čase, keď sú ostro sledovaní médiami a tiež vyhláseným bojom Fica proti korupcii, budú opatrnejší ako v minulosti. Keby aj odvolací Krajský súd rozhodol v prospech Vacha, treba pokračovať dovolaním na najvyšší súd.
A Vacho po rozhodnutí okresného súdu už stráca pôdu pod nohami. Uvidíme, či sa odvolá.

jano1
Príspevky: 51
Dátum registrácie: Pondelok, 6. Júna 2016, 13:24
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#172

Neprečítaný príspevok od užívateľa jano1 » Pondelok, 22. Mája 2017, 09:29

vincko napísal:
Nedeľa, 21. Mája 2017, 10:28
Súhlasím s Imrom.
Ibaže tých peňazí prehajdákali ďaleko viac. medziiným aj do rekonštrukcie budovy , ktorá mestu nepatrí.
Ľudí by napr.: zaujímalo koľko sa podarilo Mgr. art. ušetriť v Teplo Modra.
A tiež koľko ďalších tisíc eur zhltlo Jašekove rádio.
Prečo nadajú do zvesti akou sumou mesto zadĺžili za 3 roky, čo riadia mesto.


Sú tam opäť iba samé nostalgické báchorky pripomínajúce Nedeľnú chvíľku poézie.
A naj na celom riadení je to, že toľko kritizovaná rekonštrukcia námestia je bez zmeny.
Iba zavedú poplatky za parkovanie.
:pd

akira
Príspevky: 27
Dátum registrácie: Utorok, 31. Januára 2017, 04:02
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#173

Neprečítaný príspevok od užívateľa akira » Pondelok, 22. Mája 2017, 17:49

Imrich,no,ja byt na jeho mieste tak spravim takuto vec.Vidim,ze uspech je neisty,bude ma to stat vela penazi -a nervov-do buducnosti,tak prenecham tu pohladavku nejakemu Kocnerovi (to meno som dal ako priklad :-) ),niekomu silnejsiemu,drzejsiemu...niekomu,kto bude mat peniaze na lepsich pravnikov,potrebne styky,know how a bude mat o to zaujem,nakoniec,300 tisic ecok zadarmo nieje tak malo :-)

Imrich
Príspevky: 28
Dátum registrácie: Sobota, 12. Mája 2012, 21:34
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#174

Neprečítaný príspevok od užívateľa Imrich » Utorok, 23. Mája 2017, 09:31

Ale to nie je pohladávka! Aby to bola pohladávka, tak by najprv Vacho musel vyhrať ten súd.
Napr. ja s tebou uzavriem zmluvu, že mesto mi dlhuje 1000 eur. Ty si myslíš, že hneď z toho vznikne pohľadávka, ktorú môže niekto od mesta vymáhať?

akira
Príspevky: 27
Dátum registrácie: Utorok, 31. Januára 2017, 04:02
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#175

Neprečítaný príspevok od užívateľa akira » Utorok, 23. Mája 2017, 17:22

Mas pravdu,pohladavka by bola,ak by pravoplatne vyhral a mesto by mu nechcelo zaplatit.

Napísať odpoveď