SÚDNE SPORY

Martin Baksa
Príspevky: 151
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

PREHLAD AKTUALNYCH SUDNYCH SPOROV MESTA PODLA MSU - 2

#161

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 13. Apríla 2016, 21:52

4. O zaplatenia 1.477,52 EUR s príslušenstvom, sp. zn. 1Cob/265/2014
Žalobca: Best of Slovakia, s.r.o.
Jána Smreka 10, 841 07 Bratislava
IČO: 35 817 313
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o zaplatenie pohľadávky, ktorá žalobcovi údajne vznikla tým, že v roku 2009 vypracoval pre Mesto Modra žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie a Projekt PROMODRA – štúdia využitia územia. Žalobca si v konaní uplatňuje svoj nárok na zaplatenie pohľadávky z dôvodu, že táto údajne nebola v celom rozsahu splatená v lehote splatnosti. Žaloba bola prvostupňovým súdom v celom rozsahu zamietnutá. Momentálne prebieha odvolacie konanie na druhostupňovom súde.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 1.477,52 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 982,94 EUR a trovy konania, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


5. O neplatnosť skončenia pracovného pomeru, sp. zn. 3Co/737/2014
Žalobca: Milan Vaškovič
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ktorou sa žalobca domáha, aby príslušný súd určil, či výpoveď daná zamestnávateľom (Mestom Modra) bola daná v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce. Prvostupňový súd podanú žalobu zamietol, momentálne prebieha na druhostupňovom súde na základe odvolania sa žalobcu odvolacie konanie.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: Predmetom žaloby nie je peňažné plnenie, avšak v prípade neúspechu Mesta Modra je potrebné počítať s povinnosťou zaplatiť trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


6. O neplatnosť výpovede, sp. zn. 2Co/468/13
Žalobca: Anna Kľúčiková
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ktorou sa žalobca domáha, aby príslušný súd určil, či výpoveď daná zamestnávateľom (Mestom Modra) bola daná v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce. Prvostupňový súd podanú žalobu zamietol, momentálne prebieha na druhostupňovom súde na základe odvolania sa žalobcu odvolacie konanie.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: Predmetom žaloby nie je peňažné plnenie, avšak v prípade neúspechu Mesta Modra je potrebné počítať s povinnosťou zaplatiť trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


7. O náhradu mzdy, sp. zn. 4Crp/1/2013
Žalobca: Anna Kľúčiková
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o náhradu mzdy, ktorej zaplatenia sa žalobca domáha z titulu podľa jeho názoru neplatne danej výpovede. V nadväznosti na vyššie popísané konanie o neplatnosť výpovede, sp. zn. 2Co/468/13, je konanie o náhradu mzdy prerušené, a to až do vydania právoplatného rozhodnutia, ktorým príslušný súd rozhodne o neplatnosti danej výpovede.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu27.768,50 EUR z titulu náhrady mzdy a sumu vo výške 10.489,38 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


8. O zaplatenie odplaty za zriadenie vecného bremena, sp. zn. 10C/254/2013
Žalobca: Juraj Bystrický
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o zaplatenie odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena k časti pozemku parc. č. 5211/3, na ktorom je postavená verejná komunikácia. Žalobca v konaní tvrdí, že vlastnícke právo k predmetnej komunikácii prešlo na základe zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky. Vzhľadom k tomu, že podľa názoru žalobcu je Mesto Modra vlastníkom predmetnej verejnej komunikácie, domáha sa zaplatenia odplaty vo forme nájomného za obdobie, počas ktorého predmetnú komunikácia využíva tak Mesto Modra, ako aj široká verejnosť.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 1.396,44 EUR a sumu vo výške 111,21 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.
Prílohy
Príloha_č._1_k_Rozhodnutiu_o_sprístupnení_informácií.pdf
(305.44 KiB) 316 stiahnutí

Martin Baksa
Príspevky: 151
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

PREHLAD AKTUALNYCH SUDNYCH SPOROV MESTA PODLA MSU 3 - ING.VA

#162

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 13. Apríla 2016, 21:54

9. O vydanie bezdôvodného obohatenia, sp. zn. 6Co/319/2015
Žalobca: Ing. Andrej Vacho
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorého sa malo Mesto Modra dopustiť tým, že v období od 26.05.2011 do 31.08.2012 užívalo bez právneho titulu pozemky vo vlastníctve žalobcu parc. č. 2764, č. 2768 a č. 2769/1, všetky pre kat. úz. Modra tým, že na predmetné pozemky sa zrútila časť mestských hradieb, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Modra. Prvostupňový súd žalobe žalobcu vyhovel. Proti uvedenému rozhodnutiu podalo Mesto Modra odvolanie. Druhostupňový súd do dnešného dňa v danej veci nerozhodol.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 11.324,88 EUR a sumu vo výške 2.015,98 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.

10. O vydanie bezdôvodného obohatenia, sp. zn. 36C/80/2014
Žalobca: Ing. Andrej Vacho
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorého sa malo Mesto Modra dopustiť tým, že v období od 01.09.2012 do 04.03.2014 užívalo bez právneho titulu pozemky vo vlastníctve žalobcu parc. č. 2764, č. 2768 a č. 2769/1, všetky pre kat. úz. Modra tým, že na predmetné pozemky sa zrútila časť mestských hradieb, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Modra. Prvostupňový súd doposiaľ vo veci nerozhodol.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 6.600 EUR a sumu vo výške 719,58 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.


10. O vydanie bezdôvodného obohatenia, sp. zn. 5C/333/2013
Žalobca: Ing. Andrej Vacho
Žalovaný: Mesto Modra

Predmet konania: Predmetom konania je žaloba o náhradu, ktorá mala žalobcovi vzniknúť tým, že na jeho pozemky parc. č. 2764, č. 2768 a č. 2769/1, všetky pre kat. úz. Modra, sa zrútila časť mestských hradieb. Žalobca mal v tom čase s dodávateľom uzavretú zmluvu o dielo,
ktorej predmetom mala byť stavba jeho rodinného domu. V zmluve o dielo sa žalobca pod hrozbou zmluvnej pokuty zaviazal odovzdať vyššie uvedené pozemky dodávateľovi pre účely začatia výstavby. Nakoľko na uvedených pozemkoch sa nachádzala zrútená časť mestských hradieb, žalobca pozemky neodovzdal, na základe čoho si dodávateľ vyúčtoval zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o dielo. Nahradenia tejto zmluvnej pokuty sa žalobca domáha prostredníctvom tohto súdneho konania.

Finančný dopad na rozpočet Mesta Modra: V prípade neúspechu Mesta Modra v predmetnom konaní bude Mesto Modra povinné zaplatiť žalobcovi istinu 293.575,78 EUR a sumu vo výške 56.179,22 EUR titulom úroku z omeškania. Trovy konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré ku dnešnému dňu nie je možné vyčísliť, nakoľko tieto závisia od rozhodnutia súdu o priznaní trov.
Prílohy
Príloha_č._1_k_Rozhodnutiu_o_sprístupnení_informácií.pdf
(305.44 KiB) 325 stiahnutí

Martin Baksa
Príspevky: 151
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

Re: Mesto versus Vacho

#163

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 6. Júla 2016, 10:02

Je zarazajuce, ake nastalo po velkej referendovej teme k sporom mesta s panom Vachom velke ticho. Alebo mesto Modra je tak bohate, ze moze rozdavat statisice eur za nic?!

Podalo mesto uz podnet na danovu kontrolu zdanenia zmluvnych pokut, ktore dodavatel pana Vacha udajne uctoval panovi Vachovi a ktore teraz pan Vacho sa snazi sudne dostat od mesta?! Ak nie, preco?

Preukazal uz pan Vacho, ako sa dlhodobo snazil odstupit od zmluvy s dodavatelom stavby kvoli problemom s uradmi, alebo iba cakal so zalozenymi rukami ako budu naskakovat uroky a skodu neminimalizoval a pan dodavatel stavby miesto stavebnej cinnosti vsadil pri podnikani na zmluvne sankcie a dalsi biznis pre svojich zamestnancov nehladal, ked nemohol stavat stavbu panovi Vachovi?! Normalny podnikatel by hladal pracu pre svojich ludi, aby mali z coho dostavat mzdu, ked sa jeden kseft zadrhne na uradoch...

Inak, ak je pravda, pan Vacho, ze uvazujete kupit na Karpatskej ulici dom, vrelo Vam to neodporucam. Na nasej ulici nemame radi spekulantov, ktori chcu bohatnut na meste a potom my musime chodit po rozbitych cestach, lebo mesto ich nevie opravit. Aj na Karpatskej donedavna bola jama, ktoru mesto nevedelo opravit (bud je neschopne, alebo nema za co), este by ste u nas rozbil napravu na aute z tych jam...

Ludo z Modry
Príspevky: 39
Dátum registrácie: Piatok, 20. Mája 2016, 17:26
Kontaktovať užívateľa:

Re: Mesto versus Vacho

#164

Neprečítaný príspevok od užívateľa Ludo z Modry » Streda, 6. Júla 2016, 10:37

P. Vacho si určite bude pamätať aj fúru zmiznutého dreva z pozemku v Harmónii, ktorú mal Zdeno Grék nachystanú na stavbu zrubovej chaty.
Ako na potvoru, s pozemkom v slepej ulici susedil iba Vacho.
Ako na potvoru Grék bol väčšinou v Nemecku.
Ako na potvoru, vždy sa niekto nájde, kto to majiteľovi donesie.......................citujem príspevok z tohto fóra
Ak plánuje Vacho kúpiť dom na Karpatskej, asi nebude v takej núdzi, aby sa musel s mestom súdiť.
A susedia radšej si dajte pozor, lebo tento ,, pán,, je schopný / podľa hore citovaného /všetkého.
Kvôli nemu sme sme mali podľa lepšomodranov drať boty, na ich nezmyselné referendum.

Čo nové páni na meste v tejto kauze?
Aspoň pár riadkov v Modranských zvestiach by ľudia skôr prijali, ako chválospevy lepšomodranov na samých seba.
A vonkoncom nerozumiem chválospevom zamestnancov Msú.
Nie je to náhodou ich zamestnanie , za ktoré berú plat?

Martin Baksa
Príspevky: 151
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

Re: SÚDNE SPORY

#165

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 28. Septembra 2016, 05:01

Vazeny pan primator, vazeny pan zastupca, vazeny pan predseda financnej komisie,

aky je aktualny stav pravnych sporov mesta s panom Vachom? V minulosti ste kvoli tomu vyvolali drahe a zbytocne referendum, popisali x stranok vo zvestiach a uz vyse roka hrobove ticho....

Spor uz neexistuje? Alebo vedenie mesta nekona? Ci pan Vacho stiahol nezmyselne poziadavky? Alebo potichucky rastu uroky a mesto nekona?! Alebo nova pani konatelka v Media Modra bude vo zvestiach pisat iba oslavne ody na Horsiu Modru, odtrhnute od reality ako clanky v komunistickych novinach? Ci iba staci, ze vyplata z nasich dani mesacne pravidelne chodi na ucet?!

Martin Baksa
Príspevky: 151
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

Re: SÚDNE SPORY

#166

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Streda, 28. Septembra 2016, 05:04

Takto v praxi vyzera Lepsia informovanost v podani Horsej Modry...

inod
Príspevky: 121
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#167

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Piatok, 19. Mája 2017, 17:06

Správa dňa z mesta od právneho zástupcu:
Dňa 18.05.2017 sa na Okresnom súde Pezinok uskutočnilo záverečné pojednávanie v súdnom spore žalobcu Ing. Andreja Vacha proti žalovanému mestu Modra, vedené pod spisovou značkou 5C/333/2013. Prostredníctvom tohto súdneho konania sa Ing. Andrej Vacho domáhal, aby Okresný súd Pezinok uložil mestu Modra povinnosť zaplatiť Ing. Andrejovi Vachovi sumu v celkovej výške 293.575,78 EUR vrátane úrokov z omeškania, trov súdneho konania a trov právneho zastúpenia.

Ing. Andrej Vacho sa zaplatenia uvedenej sumy domáhal z titulu jeho údajného nároku na náhradu škody, ktorú mu malo spôsobiť mesto Modra tým, že v roku 2010 neodstránilo z jeho pozemkov zrútené hradby, na základe čoho nemohol tieto svoje pozemky odovzdať stavebnej spoločnosti k začatiu realizácie výstavby rodinného domu. Z uvedeného dôvodu bol preto nútený zaplatiť stavebnej spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške žalovanej istiny. Náhrady zaplatenej zmluvnej pokuty sa následne domáhal v tomto súdnom konaní.

Rozsudkom vyhláseným na záverečnom pojednávaní konanom 18.05.2017 rozhodol Okresný súd Pezinok tak, že žalobu Ing. Andreja Vacha proti mestu Modra v celom rozsahu zamietol a Ing. Andrejovi Vachovi súčasne uložil povinnosť nahradiť mestu Modra trovy súdneho konania a trovy právneho zastúpenia, ktoré mestu Modra v súdnom konaní vznikli. Okresný súd Pezinok zaviazal Ing. Andreja Vacha k náhrade uvádzaných trov v celom rozsahu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Doručenie písomného vyhotovenia rozsudku sa zo strany súdu očakáva v nasledujúcich dňoch.

Rozhodnutie Okresného súdu Pezinok v tejto právnej veci však nemusí byť konečným rozhodnutím. Proti uvedenému rozhodnutiu sa môže Ing. Andrej Vacho odvolať v zákonnej lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. V prípade podaného odvolania bude o veci opätovne rozhodovať Krajský súd v Bratislave.

Imrich
Príspevky: 28
Dátum registrácie: Sobota, 12. Mája 2012, 21:34
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#168

Neprečítaný príspevok od užívateľa Imrich » Sobota, 20. Mája 2017, 19:01

Dobrá správa!
Ešte keby LM zo svojho zaplatili náklady na zbytočné referendum tak je to OK.

vincko
Príspevky: 35
Dátum registrácie: Piatok, 16. Decembra 2016, 18:52
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#169

Neprečítaný príspevok od užívateľa vincko » Nedeľa, 21. Mája 2017, 10:28

Súhlasím s Imrom.
Ibaže tých peňazí prehajdákali ďaleko viac. medziiným aj do rekonštrukcie budovy , ktorá mestu nepatrí.
Ľudí by napr.: zaujímalo koľko sa podarilo Mgr. art. ušetriť v Teplo Modra.
A tiež koľko ďalších tisíc eur zhltlo Jašekove rádio.
Prečo nadajú do zvesti akou sumou mesto zadĺžili za 3 roky, čo riadia mesto.


Sú tam opäť iba samé nostalgické báchorky pripomínajúce Nedeľnú chvíľku poézie.

akira
Príspevky: 27
Dátum registrácie: Utorok, 31. Januára 2017, 04:02
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#170

Neprečítaný príspevok od užívateľa akira » Nedeľa, 21. Mája 2017, 14:49

no moc by som sa netesil,toto nieje konecne rozhodnutie....to sa bude tahat este roky (aj na instituciach,kde povedzme si narovinu,nebude mat mesto a VUC az taky lobbing,),a ked teraz pyta ciastku 300 tisic euro,tak potom za 3-4 roky bude pytat 500-600 tisic. :innocent:

Imrich
Príspevky: 28
Dátum registrácie: Sobota, 12. Mája 2012, 21:34
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#171

Neprečítaný príspevok od užívateľa Imrich » Pondelok, 22. Mája 2017, 08:03

Áno môže sa to ešte dlho ťahať, ale Vachovi tiež budú stúpať náklady po prípadne prehratom odvolacom súde.
A výsledok má veľmi neistý.
Veď je absolútne proti logike, aby mesto uhrádzalo zmluvnú pokutu za zmluvu uzavretú medzi Vachom a Uhrom.
Mesto v žiadnom zmluvnom vzťahu ani z jedným nebolo a preto ani nemohlo ovplyvniť výšku zmluvnej pokuty v zmluve ktorú navzájom medzi sebou uzavreli. Oni si tam mohli dať zmluvnú pokutu ľubovolnej výšky od 100 eur až dajme tomu 10 milionov eur.
Podľa môjho názoru by mal Vacho šancu vysúdiť len nejakú náhradu za priestor na ktorom mal zrútenú hradbu.
Teda nejaké odškodnenie za zabratie časti jeho pozemku, rádovo možno niekoľko stoviek, možno tisícok eur.
Ale nie za zmluvu, ktorú účelovo uzavreli medzi sebou kamaráti, aby sa špekulantsky obohatili na úkor mesta a teda nás všetkých.
A tiež si myslím, že sudcovia v tomto čase, keď sú ostro sledovaní médiami a tiež vyhláseným bojom Fica proti korupcii, budú opatrnejší ako v minulosti. Keby aj odvolací Krajský súd rozhodol v prospech Vacha, treba pokračovať dovolaním na najvyšší súd.
A Vacho po rozhodnutí okresného súdu už stráca pôdu pod nohami. Uvidíme, či sa odvolá.

jano1
Príspevky: 51
Dátum registrácie: Pondelok, 6. Júna 2016, 13:24
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#172

Neprečítaný príspevok od užívateľa jano1 » Pondelok, 22. Mája 2017, 09:29

vincko napísal:
Nedeľa, 21. Mája 2017, 10:28
Súhlasím s Imrom.
Ibaže tých peňazí prehajdákali ďaleko viac. medziiným aj do rekonštrukcie budovy , ktorá mestu nepatrí.
Ľudí by napr.: zaujímalo koľko sa podarilo Mgr. art. ušetriť v Teplo Modra.
A tiež koľko ďalších tisíc eur zhltlo Jašekove rádio.
Prečo nadajú do zvesti akou sumou mesto zadĺžili za 3 roky, čo riadia mesto.


Sú tam opäť iba samé nostalgické báchorky pripomínajúce Nedeľnú chvíľku poézie.
A naj na celom riadení je to, že toľko kritizovaná rekonštrukcia námestia je bez zmeny.
Iba zavedú poplatky za parkovanie.
:pd

akira
Príspevky: 27
Dátum registrácie: Utorok, 31. Januára 2017, 04:02
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#173

Neprečítaný príspevok od užívateľa akira » Pondelok, 22. Mája 2017, 17:49

Imrich,no,ja byt na jeho mieste tak spravim takuto vec.Vidim,ze uspech je neisty,bude ma to stat vela penazi -a nervov-do buducnosti,tak prenecham tu pohladavku nejakemu Kocnerovi (to meno som dal ako priklad :-) ),niekomu silnejsiemu,drzejsiemu...niekomu,kto bude mat peniaze na lepsich pravnikov,potrebne styky,know how a bude mat o to zaujem,nakoniec,300 tisic ecok zadarmo nieje tak malo :-)

Imrich
Príspevky: 28
Dátum registrácie: Sobota, 12. Mája 2012, 21:34
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#174

Neprečítaný príspevok od užívateľa Imrich » Utorok, 23. Mája 2017, 09:31

Ale to nie je pohladávka! Aby to bola pohladávka, tak by najprv Vacho musel vyhrať ten súd.
Napr. ja s tebou uzavriem zmluvu, že mesto mi dlhuje 1000 eur. Ty si myslíš, že hneď z toho vznikne pohľadávka, ktorú môže niekto od mesta vymáhať?

akira
Príspevky: 27
Dátum registrácie: Utorok, 31. Januára 2017, 04:02
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#175

Neprečítaný príspevok od užívateľa akira » Utorok, 23. Mája 2017, 17:22

Mas pravdu,pohladavka by bola,ak by pravoplatne vyhral a mesto by mu nechcelo zaplatit.

inod
Príspevky: 121
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#176

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Utorok, 24. Marca 2020, 23:05

V týchto ťažkých časoch aj jedna dobrá správa.
Mesto Modra uspelo aj na Krajskom súde v BA v súdnom spore s Vachom. Voči tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné. Viacmenej sudcovia potvrdili a zdôvodnili, že príčinná súvislosť medzi spadnutím hradieb a následne uplatnenou pokutou neexistovala. A všetko ostatné bolo nepodstatné.
Rozsudok bol už dávno zverejnený, ale nezachytil som, či Mesto o ňom informovalo.

inod
Príspevky: 121
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#177

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Štvrtok, 26. Marca 2020, 14:58

Pripájam časť zdôvodnenia:
9/ Odvolací súd preskúmal a prejednal vec v rozsahu žalobcom podaného odvolania (t.j. v celom rozsahu) v zmysle § 379 a § 380 ods. 1 CSP, na odvolacom pojednávaní (§ 385 ods. 1, 2 CSP), na ktorom zopakoval dokazovanie podľa § 204 v spojení s § 384 ods. 1, § 378 ods. 1 CSP čítaním listinných dôkazov : Zmluvy o dielo uzavretá medzi žalobcom a fy TRAX SR, s.r.o., zo dňa 16. 12. 2009, č.l. 7 a nasl. spisu, výpisu z LV č. XXXX a LV č. XXXX pre kat. úz. P. (č.l. 19, 20 spisu), splátkového kalendára uzavretého medzi žalobcom a fy TRAX SR, s.r.o. zo dňa 28. 9. 2012 o úhrade zmluvnej pokuty v splátkach (č.l. 21 spisu), písomnou výzvou žalobcu zo dňa 30. 10. 2012 adresovaná žalovanému na úhradu zmluvnej pokuty. Odvolací súd zároveň poučil prítomné strany sporu, že bude vec posudzovať aj z hľadiska ust. § 415 Obč. zák., a vyzval strany sporu, aby sa k aplikácii tohto ust. vyjadrili v zmysle ust. § 382 CSP. K aplikácii ust. § 415 Obč. zák. sa na odvolacom pojednávaní strany sporu vyjadrili tak, že s jej použitím v podstate súhlasili, keď žalobca zdôrazňoval použite § 420a Obč. zák. na daný prípad a žalovaný mal za to, že prevenčnú povinnosť si nesplnil žalobca. Odvolací súd dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu nemožno priznať úspech.
10/ Podľa § 470 ods. 1 prechodných ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok účinného od 1.7.2016 (ďalej len „CSP“), ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.
11/ Súd prvej inštancie vo veci vykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, o žalobe žalobcu rozhodol vecne správne, keď túto zamietol. Dôvody, o ktoré oprel svoje zamietajúce rozhodnutie, však sčasti neobstoja. Úlohou súdu prvej inštancie v prejednávanej právnej veci bolo posúdiť, či sú naplnené zákonné podmienky vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu v zmysle ust. § 420 Obč. zák. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku ale plynie, že súd prvej inštancie splnenie podmienok vzniku zodpovednosti za škodu neposudzoval dôsledne, ale viac sa zameral na hodnotenie skutočností, ktoré neboli pre právne posúdenie veci rozhodujúce (skúmanie zmluvy o dielo ako spotrebiteľskej, výšku dojednanej zmluvnej pokuty).
12/ Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá. Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil (§ 420 ods. 1, 2 a 3 Obč.zák.)
13/ Podľa § 415 Obč. zák., každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.
14/ Predpokladmi vzniku zodpovednosti za škodu podľa § 420 Obč.zák. je porušenie právnej povinnosti, vznik škody, existencia príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti a škodou a zavinenie. Kým splnenie prvých troch predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu preukazuje poškodený (t.j. tu žalobca), splnenie štvrtého predpokladu - zavinenie škodcu - sa predpokladá. Bolo teda vecou žalobcu (ako poškodeného), aby v záujme svojho úspechu v spore preukázal, že žalovaný porušil právnu povinnosť, že mu vznikla škoda a že medzi porušením právnej povinnosti žalovaným a jemu vzniknutou škodou je príčinná súvislosť (kauzálny nexus).
15/ Podľa právnej teórie ako aj ustálenej súdnej praxe, spočíva porušenie právnej povinnosti v existencii takého úkonu, ktorý je v rozpore s objektívnym právom. Uskutočnený úkon je protiprávny vtedy, ak v súvislosti s ním došlo k porušeniu právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, zo zmlúv alebo z iných právnych úkonov. Porušenie právnej povinnosti spočíva v existencii takého úkonu, ktorý je v rozpore s objektívnym právom. Uskutočnený úkon je protiprávny vtedy, ak v súvislosti s ním došlo k porušeniu právnej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem, zo zmlúv alebo z iných právnych úkonov. K porušeniu právnej povinnosti môže dôjsť nielen protiprávnym konaním ale aj opomenutím toho, čo malo byť v súlade s právom vykonané. Za opomenutie však nemožno považovať nečinnosť účastníka, ak tento nemal povinnosť byť činným. V cit. ustanovení § 415 Obč. zák. je vyjadrená povinnosť každého účastníka občianskoprávnych vzťahov predchádzať škodám. Ide nielen o povinnosť dodržiavať to, čo je stanovené zákonom alebo zmluvou, ale aj o povinnosť konať tak, aby nedochádzalo ku vzniku škôd. Z ust. § 415 Obč. zák. vyplýva povinnosť každého počínať si podľa konkrétnych okolností tak, aby nebola inému spôsobená škoda. V ust. § 415 Obč. zák. teda zákon ukladá každému prevenčnú povinnosť, ktorá znamená, že každý je povinný zachovávať taký stupeň opatrnosti, ktorý možno od neho vzhľadom na konkrétne časové a miestne situácie rozumne požadovať a ktorý je spôsobilý zabrániť alebo aspoň čo najviac obmedziť riziko vzniku škôd. Všeobecná občianskoprávna prevencia podľa § 415 Obč. zák. je právnou povinnosťou, ktorej porušenie predstavuje protiprávne konanie a má za následok (pri splnení ďalších zákonných podmienok) vznik všeobecnej občianskoprávnej zodpovednosti podľa § 420 Obč. zák. V § 420 Obč. zák. je upravená všeobecná zodpovednosť či už fyzickej alebo právnickej osoby za spôsobenú škodu, ktorá vychádza zo zásady zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením akejkoľvek právnej povinnosti.
16/ Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti vzniká, ak sú splnené nasledovné predpoklady zodpovednosti za škodu : a/ porušenie právnej povinnosti (bližšie v bode 15 tohto odôvodnenia), ďalej b/ vznik škody ako majetkovej ujmy, c/ existencia príčinnej súvislosti medzi protiprávnym úkonom škodcu a vzniknutou škodou a napokon d/ zavinenie toho, kto škodu svojím protiprávnym úkonom spôsobil.
17/ Pokiaľ ide o pojem škody, v zmysle ust. § 442 Obč.zák. škoda predstavuje vo všeobecnosti ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná v peniazoch. Podľa Občianskeho zákonníka sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo, t.j. ušlý zisk (§ 442 ods. 1).

inod
Príspevky: 121
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#178

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Štvrtok, 26. Marca 2020, 14:58

18/ Občiansky zákonník nevymedzuje pojem príčinnej súvislosti; túto otázku je nutné riešiť vždy s ohľadom na konkrétne súvislosti v každom jednotlivom prípade. V podstate predstavuje objasnenie príčin, ktoré viedli k určitému výsledku. Príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a škodou bude daná vtedy, ak škoda vznikla ako dôsledok porušenia právnej povinnosti, t.j. ak je medzi nimi bezprostredný vzťah príčiny a následku (ak by nedošlo k porušeniu právnej povinnosti, nedošlo by ani k vzniku škody). Z rozhodovacej praxe súdov Slovenskej republiky vyplýva, že bez ohľadu na skutkové okolnosti individuálnej právnej veci (t.j. bez ohľadu na to, v čom malo spočívať protiprávne konanie a v čom mala spočívať škoda), porušenie právnej povinnosti musí byť priamou, bezprostrednou a nesprostredkovanou príčinou škody. Porušenie právnej povinnosti môže mať za následok vznik zodpovednosti za škodu podľa § 420 Obč. zák. teda len vo vzťahu k takej škode, ktorá bola priamo a nesprostredkovane spôsobená práve (iba) týmto porušením (protiprávnym konaním). Zodpovednosť totiž nemožno robiť závislou na neobmedzenej kauzalite, keďže atribútom príčinnej súvislosti je priamosť pôsobenia príčiny na následok, pri ktorej príčina priamo (bezprostredne) predchádza následku a vyvoláva ho. To, že vzťah medzi príčinou a jej následkom musí byť bezpečne preukázaný a bezprostredný, konštatoval aj Ústavný súd SR (nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS 177/08). Otázka príčinnej súvislosti nie je otázkou právnou, ide o skutkovú otázku. V právnej náuke sa uvádza, že je to žalobca (poškodený), kto musí v konaní preukázať existenciu podmienok zodpovednosti žalovaného za škodu (vrátane existencie príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním a škodou) a nie žalovaný musí preukazovať, že za škodu nezodpovedá. Podmienky vzniku tejto zodpovednosti sú stanovené kumulatívne; v prípade nesplnenia čo i len jednej z nich táto zodpovednosť nevznikne.
19/ Zavinenie ako štvrtý zo zákonných predpokladov vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu charakterizuje zákon ako psychický vzťah, ktorý musí zahŕňať všetky znaky príslušnej skutkovej podstaty, teda protiprávny úkon, škodu a príčinnú súvislosť medzi nimi. Je to vlastne psychický vzťah zodpovedného subjektu k jeho vlastnému protiprávnemu úkonu, ako aj ku škode ako následku protiprávneho úkonu. Všeobecná občianskoprávna zodpovednosť je založená na princípe zodpovednosti za predpokladané (prezumované) nedbanlivostné zavinenie (§ 420 ods. 3 Obč. zák.).
20/ Nutno zdôrazniť, že zákon na vznik všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa cit. ust. § 420 Obč. zák. vyžaduje súčasné (kumulatívne) naplnenie všetkých vyššie uvedených predpokladov; pokiaľ čo len jeden z týchto predpokladov chýba, zodpovednosť za škodu nevznikne.
21/ V súdenej právnej veci nebolo sporné, že na nehnuteľnosť (pozemky) žalobcu sa zrútila časť mestského opevnenia (ktoré je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou). Nebolo sporné, že múry mestského opevnenia boli v havarijnom stave - ich údržba bola zanedbaná, pričom ich vlastníkom je žalovaný, ktorý bol ako vlastník povinný zabezpečovať ich údržbu mestského opevnenia a starať sa o jeho dobrý stav. Žalobca mienil na zasiahnutom (svojom) pozemku stavať rodinný dom, čo však spadnuté murivo mestského opevnenia znemožnilo. Bolo už uvedené v texte vyššie, že zákon za porušenie právnej povinnosti považuje aj porušenie tzv. generálnej prevenčnej povinnosti, upravenej v ust. § 415 Obč. zák. Podľa názoru odvolacieho súdu nemôžu byť rozumné pochybnosti o tom, že žalovaný ako vlastník mestského opevnenia, ktorého stíhala povinnosť udržiavať túto kultúrnu pamiatku v dobrom stave, túto povinnosť porušil, údržbu mestského opevnenia zanedbal, dôsledkom čoho bolo čiastočné zrútenie mestských hradieb na pozemok žalobcu; tým žalovaný naplnil prvý zákonný predpoklad vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu.
22/ Z vykonaného dokazovania ďalej vyplýva, že podľa žalobcu jeho majetková ujma, ktorú utrpel, mala spočívať v zaplatení zmluvnej pokuty celkom vo výške 293.575,78 €, ktorá povinnosť mu vyplynula zo zmluvy o dielo (na stavbu rodinného domu), ktorú uzatvoril so spoločnosťou TRAX SK, s.r.o. (ktorej konateľ pred súdom prvej inštancie potvrdil, že žalobca spoločnosti zmluvnú pokutu v tejto výške uhradil). Žalobcov majetok sa teda znížil o sumu 293.575,78 € z dôvodu zaplatenia zmluvnej pokuty, ktorá tak predstavovala škodu - druhý zákonný predpoklad vzniku zodpovednosti za škodu. Na vznik zodpovednosti žalovaného za škodu, spočívajúcu v zaplatenej zmluvnej pokute, potom bolo nutné, aby žalobca ďalej preukázal, že medzi porušením právnej povinnosti žalovaným a jemu vzniknutou škodou existuje príčinná súvislosť.

inod
Príspevky: 121
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: SÚDNE SPORY

#179

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Štvrtok, 26. Marca 2020, 14:59

23/ Žalobca vyvodzoval príčinu vzniku jeho škody - zmluvnej pokuty, ktorú uhradil - z protiprávneho konania žalovaného, spočívajúceho v tom, že žalovaný nezabezpečil v rozumnom časovom horizonte odpratanie spadnutého hradbového muriva, resp. jeho opravu, pretože spadnuté murivo na jeho pozemkoch mu nedovoľovalo tento odovzdať stavebnej firme, aby mohla začať so stavbou jeho rodinného domu, za nesplnenie ktorej povinnosti bol sankcionovaný zmluvnou pokutou, dohodnutou v zmluve o dielo.
24/ Podľa názoru odvolacieho súdu však povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nevznikla z dôvodu (z príčiny) spadnutia mestského opevnenia (hoci v havarijnom stave) na pozemok žalobcu a následného zdĺhavého riešenia tejto havarijnej situácie žalovaným; táto povinnosť (zaplatiť zmluvnú pokutu) žalobcovi vznikla ako dôsledok jeho porušenia zmluvnej povinnosti (odovzdať vyprataný pozemok), na ktorú sa zaviazal v zmluve o dielo. Táto bola tiež jedinou príčinou, ktorá spôsobila vznik ujmy na strane žalobcu. Povedané inak, škoda, spočívajúca v uhradenej zmluvnej pokute, by bola priamym následkom (a teda v bezprostrednej príčinnej súvislosti) porušenia právnej povinnosti žalovaným vtedy, ak by takáto povinnosť (uhradiť zmluvnú pokutu) vznikla automaticky ako priamy dôsledok pádu mestského opevnenia a jeho následného ponechania na pozemku žalobcu. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu však nevznikla automaticky (priamo) ako následok porušenia povinnosti žalovaného, ale k tomuto porušeniu právnej povinnosti (zanedbanie starostlivosti o kultúrnu pamiatku a zdĺhavé riešenie spadnutého muriva na pozemku žalobcu) musela pristúpiť ešte ďalšia právna skutočnosť - v podobe zmluvy o dielo - ktorej obsahom bolo aj zmluvné dojednanie o zmluvnej pokute. Bez existencie zmluvy o dielo (so zmluvným dojednaním zmluvnej pokuty) by škoda v podobe uhradenej zmluvnej pokuty nevznikla, t.j. škoda bola v danom prípade nie priamym, bezprostredným následkom porušenia právnej povinnosti, ale až ďalším, sprostredkovaným. Z uvedeného dôvodu nemožno podľa odvolacieho súdu prijať záver, že v prejednávanej právnej veci bol naplnený aj zákonný predpoklad existencie príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti žalovaným a medzi škodou, ktorú utrpel žalobca. Keďže cit. ust. § 420 Občianskeho zákonníka vyžaduje súčasné (kumulatívne) naplnenie všetkých predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu, vzhľadom na nesplnenie predpokladu existencie príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti a škodou nemohla byť daná zodpovednosť žalovaného za škodu, ktorá vznikla žalobcovi.
25/ Súd prvej inštancie dospel v napadnutom rozsudku k čiastočne iným právnym záverom, jeho rozhodnutie o zamietnutí žaloby však bolo vecne správne. Argumentácia žalobcu, že zodpovednosť žalovaného je založená na ust. § 420a Obč. zák. neobstojí, a to z dôvodu, že zo strany žalovaného nešlo v prípade výkonu sanačných a rekonštrukčných prác o prevádzkovú činnosť ; avšak teoreticky aj v prípade zodpovednosti založenej na ust. § 420a Obč. zák. by musel byť záver o chýbajúcej existencii príčinnej súvislosti rovnaký.
26/ Odvolací súd napokon vyhodnotil ako - pre rozhodnutie veci - bezvýznamnú argumentáciu sporových strán ohľadom toho, či zmluva o dielo, ktorej obsahom bolo zmluvné dojednanie o zmluvnej pokute, bola spotrebiteľskou zmluvou alebo nie, rovnako tak otázku o prípadnej neprimeranej výške dojednanej zmluvnej pokuty, nakoľko uvedené skutočnosti nemali žiadny význam pre právne posúdenie dôvodnosti uplatneného nároku na náhradu škody.
27/ Odvolací súd z vyššie uvedených dôvodov napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny potvrdil (§ 387 ods. 1, ods. 2 CSP), hoci čiastočne z iných právnych dôvodov.
28/ O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd na základe ust. § 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP a v odvolacom konaní plne úspešnému žalovanému priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. O samotnej výške náhrady trov konania rozhodne podľa § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.
29/ Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, § 393 ods. 2 CSP).

P o u č e n i e :
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Martin Baksa
Príspevky: 151
Dátum registrácie: Streda, 6. Januára 2016, 21:23

Re: SÚDNE SPORY

#180

Neprečítaný príspevok od užívateľa Martin Baksa » Štvrtok, 26. Marca 2020, 20:09

A to Lepsia Modra chcela pana Vacha vopred dobrovolne vyplatit! A este k tomu zbytocne referendum! Lebo podla niektorych iniciativních poslancov asi Modrania su schopni posudit cisto pravnu vec, ktoru sa sudy zaoberali roky a popisali stohy papierov....

Vymysleny podvod od zaciatku, hoci nikto nespochybnuje spadnuty mur na pozemok zalobcu. Ale chciet za to od mesta vymyslene statisice eur bolo take smeracke....Teraz si treba pripomenut vsetkych ohnivých zastancov vyplatit pana Vacha bez rozsudku....Ak to nebol umysel, tak minimalne totalne diletantstvo, ktore nas opat mohlo stat statisice eur....

Napísať odpoveď