poslanec Liška

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#81

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 18. Februára 2015, 09:57

A ešte raz: opýtať sa môžete, (asi) máte na to právo a (určite) priestor.
Veď sa pýtame, iba odpovede na naše otázky od lepšomodranov sa nevieme dočkať.
Poslanec Liška, ako nový konateľ je platený aj z mojich daní!

Užívateľov profilový obrázok
hosť

Re: poslanec Liška

#82

Neprečítaný príspevok od užívateľa hosť » Streda, 18. Februára 2015, 10:12

Nebude to tým, že sa pýtate na úplne zlom mieste? Asi si nesadnete na námestí na zastávku a nebudete sa čudovať, že prečo stále neporichádza ten autobus do Popradu, keď si tam niekde chcete ísť zalyžovať. A zastávka na vine asi nebude.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#83

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 18. Februára 2015, 10:41

Tláchanina hodná hlúpeho Janka

Užívateľov profilový obrázok
Hlúpy Jano

Re: poslanec Liška

#84

Neprečítaný príspevok od užívateľa Hlúpy Jano » Streda, 18. Februára 2015, 11:34

Súhlasím, Janko je veľmi hlúpy.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#85

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Streda, 18. Februára 2015, 12:32

hosť napísal:Nebude to tým, že sa pýtate na úplne zlom mieste? Asi si nesadnete na námestí na zastávku a nebudete sa čudovať, že prečo stále neporichádza ten autobus do Popradu, keď si tam niekde chcete ísť zalyžovať. A zastávka na vine asi nebude.
O čo vám vlastne ide?
Potrebujete vedieť autorov tých otázok?

Vaša povinnosť je odpovedať na položené otázky.
Ak by bola firma Teplo Modra súkromnou, potom sú vaše odpovede na mieste.

Užívateľov profilový obrázok
hosť

Re: poslanec Liška

#86

Neprečítaný príspevok od užívateľa hosť » Streda, 18. Februára 2015, 12:48

Nie, nepotrebujem vedieť mená, je mi to jedno a je mi jedno aj koľko má Liška plat. A prečo potom? A načo to potrebujete vedieť. :) Odpoveď ale nie je až tak zložitá.

vilo
Príspevky: 117
Dátum registrácie: Nedeľa, 25. Januára 2015, 09:35
Kontaktovať užívateľa:

Re: poslanec Liška

#87

Neprečítaný príspevok od užívateľa vilo » Streda, 18. Februára 2015, 13:26

Lebo je platený z našich daní a dosadený bol bez výberového konania.
Zaváňa to rodinkárstvom a klientelizmom.
Navyše , ak starý konateľ zostáva, a nemali ste k jeho doterajšiemu pôsobeniu výhrady.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#88

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Nedeľa, 22. Februára 2015, 09:51

Prečo nahrádzate súčasného konateľa Teplo Modra?
Znovu som si pozrel záznam a nebol tam jeden rozumný argument, prečo to nemôže vykonávať doterajší , v danej problematike skúsený konateľ pán Gabriš.
Podľa vypočutého , tam má p. Gabriš navyše zostať, no na nižšej pozícii.
Nepovažujete to za zbytočnú duplicitu a odčerpávanie naviac finančných prostriedkov z mesta?

Užívateľov profilový obrázok
Yeti

Re: poslanec Liška

#89

Neprečítaný príspevok od užívateľa Yeti » Nedeľa, 22. Februára 2015, 10:06

Skúsim ti odpovedať. Prečo nahradili Gabriša Liškom:
1. Keramika v dnešnej dobe nejde na odbyt, pán mgrart potrebuje prachy
2. Lepšomodranský valec chce mať všetko pod kontrolou

Za celé roky na Gabriša nebolo počuť nejakú sťažnosť alebo podozrenie zo zlého hospodárenia. Teda asi to vie robiť. No robiť to bude aj naďalej, ale šéfovať mu bude keramikár, ktorý vie h...o o tepelnom hospodárstve. Už tu ktosi napísal, že výberové konanie by bolo úplne zbytočné, aj tak by to vyhral Liška. Stačí správne zostaviť komisiu.
Zato o Lesoch sa toho popísalo, až až - a čuduj sa svete, tam je kľud. Nemení sa konateľ ani dozorná rada, žiaden audit či kontrola. Z toho mi vychádza, že tandemu P -G tento stav vyhovuje.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#90

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Nedeľa, 22. Februára 2015, 10:10

Za celé roky na Gabriša nebolo počuť nejakú sťažnosť alebo podozrenie zo zlého hospodárenia. Teda asi to vie robiť. No robiť to bude aj naďalej, ale šéfovať mu bude keramikár, ktorý vie h...o o tepelnom hospodárstve.

Užívateľov profilový obrázok
hosť

Re: poslanec Liška

#91

Neprečítaný príspevok od užívateľa hosť » Nedeľa, 22. Februára 2015, 10:26

Yeti, klamete a v priamom prenose a čo kontrola kontrolórku ešte za p. primátorky? A popísať sa najmä na tomo webe a pridružených "médiách" môže čokoľvek, preto majú minimálnu, ak vôbec nejakú dôveryhodnosť. Nakoniec, sám ste toho dôkazom "žiadna kontrola".

Užívateľov profilový obrázok
Yeti

Re: poslanec Liška

#92

Neprečítaný príspevok od užívateľa Yeti » Nedeľa, 22. Februára 2015, 10:40

Tak mi potom vysvetlite, prečo odvolanie Gabriša nebolo zdôvodnené, aj keď na to bol primátor na zastupiteľstve priamo vyzvaný?

inod
Príspevky: 115
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: poslanec Liška

#93

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Nedeľa, 22. Februára 2015, 16:54

Dávam tu záver z kontroly, ktorú tu spomína hosť. Sú tam podľa Vás dôvody na odvolanie? Sú tam zistené závažné chyby? Úsudok si urobte samy.
IV. Zhrnutie
Obchodná spoločnosť v roku 2012 dosiahla zisk po zdanení vo výške 21 048,- €, v porovnaní s rokom 2011 bol vyšší o 10 970,- €. Náklady vykázala vo výške 1 120 895,- €, vynaložené boli na nevyhnutné činnosti a materiál súvisiace s predmetom podnikania. Výnosy vykázala vo výške 1 143 475,- €. Majetok a zdroje jeho krytia vykázala vo výške 1 006 687,- €. Neobežný majetok tvoril len jeden úžitkový automobil, v hodnote ku koncu roka vo výške 2 950,- €. Nárast vykázala v obežnom majetku, k 31.12. 2012 vo výške 1 002 325,- €, ktorý bol navýšený dlhodobými pohľadávkami z dôvodu dlhodobých úverov z roku 2012 na zatepľovanie bytových domov SNP 15-17 a SNP 16, 18 a 20. Dlhodobé pohľadávky z predmetných dvoch úverov a zostatku dlhodobého úveru bytového domu Komenského 26-28 z predchádzajúceho obdobia bol vo výške 451 772,- €. Nárast vykázala aj vo finančných účtoch, ktoré mali k 31.12.2012 zostatok vo výške 509 699,- €. Aktíva boli kryté vlastným imaním vo výške 51 410,- €, záväzkami vo výške 836 875,- € a časovým rozlíšením pasív vo výške 118 401,- €.
V kontrolovanom období vykonávala obchodná spoločnosť nasledovné okruhy činnosti: výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, správu majetku mesta Modra, správu bytových a nebytových priestorov vlastníkov bytov v bytových domoch, opravu a údržbu a prevádzku prečerpávacej stanice. Zakladateľovi – mestu Modra odviedla nájomné za kotolne a technologické zariadenia v súlade so Zmluvou o nájme energetických zariadení vo výške 66 360,- €. Na základe Zmluvy na spravovanie nehnuteľností odviedla zakladateľovi inkasované nájomné za byty a nebytové priestory spolu vo výške 115 733,63 €. Z prijatého nájomného preúčtovávalo mesto kontrolovanému subjektu na účet fondu opráv na objekty v správe čiastku 3 645,- € mesačne, spolu 43 740,- €.
O činnostiach vykonávaných na zverenom majetku informoval kontrolovaný subjekt zakladateľa štvrťročne v Správach o činnosti v súvislosti so spravovanými bytmi a bytovými priestormi, v ktorých uvádzal ako boli byty/bytové priestory prenajímané, akú údržbu a opravy na nich vykonal, aké plánuje vykonať v nasledujúcom období a informoval zakladateľa o finančno-ekonomických ukazovateľoch spravovaných nehnuteľností. Jedenkrát ročne v súlade so Zmluvou o nájme energetických zariadení informoval zakladateľa o stave prenajatého majetku (kotolní a rozvodov), priebehu vykurovacej sezóny, vývoji nákladov na tepelnú energiu, technicko-ekonomických opatreniach na zlepšenie stavu energetických zariadení a uskutočnených investíciách, resp. väčších opravách majetku. V informácii o stave majetku poukázal konateľ spoločnosti na potrebu riešiť situáciu tepelných rozvodov kotolní Majolika I. a II. a kotolne Modra Stred, ktoré sú z hľadiska veku na hranici životnosti a dochádza na nich každoročne k únikom a havarijným stavom. Nakoľko sa jedná o finančne nákladnú investíciu, ktorú nie je možné realizovať z prostriedkov na opravu spoločnosti TEPLO MODRA, s.r.o., potrebné je v blízkej budúcnosti riešiť problém spolu s vlastníkom tepelných zariadení a rozvodom – mestom Modra.
Kontrolou boli zistené drobné nedostatky v oblasti účtovania, ktoré neboli závažného charakteru a nemali vplyv na dôveryhodnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť účtovníctva. Zistený bol nedostatok v inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, keď v rozpore s § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. nebol vyhotovený inventarizačný zápis z vykonanej inventarizácie. Spoločnosť nemala v čase výkonu kontroly vypracovanú internú smernicu „Registratúrny plán“, ktorú je povinná predložiť na schválenie miestne príslušnému štátnemu archívu. V Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným si zakladateľ stanovil uskutočňovanie valného zhromaždenia jedenkrát ročne, a to vždy do 31.05. príslušného roka. Valné zhromaždenie za rok 2011 sa konalo 07.06.2012 a za rok 2012 dňa 27.06.2013.
Ani v roku 2012 nebol doriešený záväzok Mesta Modra v objeme 7 099,74 € z titulu zrušenia BYPO, m.p. voči nájomcom nehnuteľností na účte depozitu a z neho vyplývajúci záväzok voči spoločnosti TEPLO Modra, s.r.o., ktorá účet depozitu spravuje.V. Navrhované odporúčania:
Na elimináciu nedostatkov zistených kontrolou navrhujem pre konateľa spoločnosti odporučenia:
1. Vypracovať vnútropodnikovú smernicu „Registratúrny plán“ a predložiť ho na schválenie miestne príslušnému štátnemu archívu
2. Z výsledku inventarizácie vyhotovovať inventarizačný zápis v súlade s § 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.
3. Dodržiavať lehotu uskutočňovania valného zhromaždenia a schválenia účtovnej závierky v súlade so Zakladateľskou listinou v termíne do 31.05.príslušného roka


pre prednostu MsÚ Modra odporučenie:
4. V spolupráci s konateľom spoločnosti TEPLO MODRA, s.r.o. vysporiadať záväzok Mesta Modra voči nájomcom nehnuteľností na účte depozitu

inod
Príspevky: 115
Dátum registrácie: Pondelok, 8. Septembra 2014, 23:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: poslanec Liška

#94

Neprečítaný príspevok od užívateľa inod » Nedeľa, 22. Februára 2015, 17:04

Ešte tu dávam odkaz na kontrolu NKU v Lesoch Modra, ktorá bola vykonaná v roku 2009 za obdobie 2007 a 2008. Od 25.04.2007 tam bol konateľ Gajar, od októbra 2008 boli v dozornej rade aj Jašek a Manák. A napriek zisteným nedostatkom, ktoré sa tam vyskytli, to prežili.

http://www.nku.gov.sk/sk/search?p_auth= ... _name=1791
Naposledy upravil/-a inod v Nedeľa, 22. Februára 2015, 17:10, upravené celkom 1 krát.

JanoS
Príspevky: 112
Dátum registrácie: Utorok, 29. Marca 2011, 11:50
Kontaktovať užívateľa:

Re: poslanec Liška

#95

Neprečítaný príspevok od užívateľa JanoS » Nedeľa, 22. Februára 2015, 17:06

Na odľahčenie:
Obrázok

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#96

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Nedeľa, 22. Februára 2015, 17:33

Inod ten link mi nefunguje!

vilo
Príspevky: 117
Dátum registrácie: Nedeľa, 25. Januára 2015, 09:35
Kontaktovať užívateľa:

Re: poslanec Liška

#97

Neprečítaný príspevok od užívateľa vilo » Nedeľa, 22. Februára 2015, 17:58

To si fakt Liška trúfa .
Absolútne bez skúsenosti robiť konateľa v spoločnosti , kde sa točia milióny.
Už je jasné prečo Modra je tam , kde je.
Riadia ju ,,fundovaní ľudia a naslovovzatí odborníci,, :lol: :lol: :lol:

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#98

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Nedeľa, 22. Februára 2015, 18:18

A hlavne transparentne a nezistne.

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#99

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Nedeľa, 22. Februára 2015, 18:40

vilo napísal:To si fakt Liška trúfa .
Absolútne bez skúsenosti robiť konateľa v spoločnosti , kde sa točia milióny.
Už je jasné prečo Modra je tam , kde je.
Riadia ju ,,fundovaní ľudia a naslovovzatí odborníci,, :lol: :lol: :lol:

Pozor - tam kde je sa nedostala vďaka Liškovi, kam sa dostane vďaka Liškovi to sa ukáže - a možno budú mnohí prekvapení -

Užívateľov profilový obrázok
Neregistrovaný

Re: poslanec Liška

#100

Neprečítaný príspevok od užívateľa Neregistrovaný » Nedeľa, 22. Februára 2015, 18:54

V poriadku pockame. A je pravda ze pan Liska bude mat plat 1200€ mesacne?

Napísať odpoveď